INVITATION TIL MARKEDSDIALOG

TEKNOLOGISKE LØSNINGER TIL MEDICINHÅNDTERING FOR PSYKISK SÅRBARE

Markedsdialog om medicinhåndtering

Socialforvaltningen i Københavns Kommune har identificeret et behov for teknologiske løsninger, der kan støtte borgere med psykiske lidelser i at indtage deres medicin korrekt og blive mere selvhjulpne i medicinhåndtering. Der er allerede udviklet mange løsninger til medicinhåndtering for især ældre borgere i landets kommuner, men disse matcher ikke umiddelbart de særlige behov for borgere med psykiske udfordringer. Kommunen har derfor igangsat et projekt om bedre medicinhåndtering hos psykisk sårbare med fokus på at afsøge relevante teknologier, der kan støtte borgerne i at egenmestre medicinhåndtering hensigtsmæssigt. Vi ønsker at indgå i en dialog med private virksomheder, der arbejder med medicinhåndteringsløsninger, og som har interesse og kompetencer inden for feltet.

Formålet med dialogen er dels at forstå mulighederne i de eksisterende løsninger i markedet, dels at afdække behovet og interessen for et eventuelt offentlig-privat innovationssamarbejde om videreudvikling, afprøvning og tilpasning af teknologier.

Markedsdialogen finder sted i København d. 15. marts fra kl. 09:00-15:00.

Dagen vil indeholde introduktion til de centrale behov for bedre medicinhåndtering hos socialt udsatte i Københavns Kommune, dialog om muligheder og udfordringer ved eksisterende teknologiske løsninger, samt afdækning af de kommercielle muligheder i et eventuelt udviklingssamarbejde. Deltagerne får adgang til viden om behovet for medicinhåndtering til psykisk sårbare i landets største kommune og mulighed for at inspirere og give input til kommunens kommende løsninger.  

Deadline for tilmelding er d. 8. marts. Tilmelding sker via e-mail og udfyldt tilmeldingsskema som findes nederst på denne side til projektleder Amanda Lærke Laubjerg: fv1z@kk.dk

Københavns Kommune forbeholder sig retten til at begrænse antallet af deltagere på markedsdialogen.

Læs mere om potentialet ved bedre medicinhåndtering hos psykisk sårbare i dokumentet "potentialevurdering" nedenfor, hvor du også finder tilmeldingsskemaet. 

Baggrund for projektet

I Socialforvaltningen ser vi en gruppe af udsatte voksne borgere med psykisk lidelse, som ikke har tilstrækkeligt styr på deres medicinske behandling. Vi møder dem når de af forskellige årsager henvender sig til Socialforvaltningen for at få hjælp og støtte og her kan det vise sig, at der også er problemer med at tage medicinen til tiden eller i den rigtige dosis, fordi borgerne glemmer at tage medicinen, fornægter deres egen sygdom eller mangler motivation for at tage medicinen f.eks. pga. bivirkninger. Hvis en borger med psykisk lidelse ikke har styr på sin medicin, kan det gøre det vanskeligt for borgeren enten selv at overskue at håndtere andre dele af livet eller gøre det vanskeligt at opnå en god effekt af Socialforvaltningens indsats.

Målgruppen, som markedsdialogen tager udgangspunkt i, er unge og voksne borgere med psykiske lidelser som især skizofreni, depression og angst, og en del af målgruppen har dertil udfordringer med misbrug og somatiske lidelser. En stor del af målgruppen får støtte fra kommunen i eget hjem, mens andre er hjemløse eller bor på et af kommunens botilbud. Fælles for målgruppen er, at de tager meget medicin og oplever et liv præget af bivirkninger og en stor del af borgerne tager af forskellige årsager ikke deres medicin som ordineret, hvorfor kommunens medarbejdere bruger en stor del tid på det pædagogiske og det sundhedsfaglige arbejde med medicin.

Målgruppen er blevet større og mere kompleks, fordi flere får en diagnose, samtidig med at antallet af borgere, der får en dom til anbringelse på et af vores psykiatriske botilbud, stiger. Dertil kommer at stadig kortere indlæggelsestider på hospitalernes psykiatriske afdelinger betyder, at borgerne er langt mere sårbare, når de bliver udskrevet.

Der er derfor behov for løsninger som kan gøre borgerne mere selvhjulpne i deres medicinhåndtering.

Nuværende løsninger på markedet

Der er en række forskellige løsninger inden for medicinhåndtering på markedet, som kan hjælpe borgeren med at huske sin medicin. Her er primært tale om (digitale) doseringsæsker og påmindelsesteknologier som i større og mindre grad er udviklet specifikt til påmindelse af medicinindtag og som er præget af at være udviklet til ældre- og sundhedsområdet. De indledende undersøgelser kommunen har lavet med medarbejdere og borgere, viser at disse teknologier i noget omfang kræver tilpasning for at matche behovene på socialområdet. Her er især tale om, at det er vigtigt for målgruppen, at teknologierne ikke er stigmatiserende og at de kan leve så normalt et liv som muligt uden at vise deres sygdom frem. Det er ligeledes vigtigt at teknologierne ikke begrænser borgerne til at skulle opholde sig hjemme samt at de understøtter inddragelsen af borgernes ressourcer og netværk.

Da udfordringen for borgerne ikke udelukkende er at huske at tage medicinen, men i lige så stor grad at være motiveret til at tage medicinen og bruge penge herpå, er der et ønske om at teknologierne i højere grad understøtter egenmestring og medicinpædagogik, hvor borgeren inddrages mere i egen medicinske behandling, får overblik over deres medicinindtag over tid og udviklingen i deres velbefindende.

Endelig gælder det for medicinhåndteringsteknologier, der berører personfølsomme data, at der stilles en række IT-sikkerhedsmæssige og juridiske krav til sikker opbevaring og behandling af data, indsigtskrav, brugeradministration og medicinsikkerhed. Disse krav lever en del af de IT-baserede løsninger ikke op til pt.

Samarbejde

Det er forventningen, at der vil være behov for enten tilpasning eller videreudvikling af teknologiske løsninger for at kunne imødese de særlige behov hos psykisk sårbare. På baggrund af markedsdialogen forventes yderligere kontakt med interesserede virksomheder vedr. et eventuelt konkret samarbejde om tilpasning og afprøvning af teknologier med Socialforvaltningens borgere. Kommunen vil kunne stille medarbejdere og begrænset finansiering til rådighed for borgerinddragelse og samudvikling i et evt. udviklingsforløb. Det forventes, at den private leverandør derudover selv investerer i udviklingsarbejdet, med forventning om et kommercielt potentiale for løsningen. De nærmere vilkår for et eventuelt innovationssamarbejde vil blive fastlagt på baggrund af inputs fra bl.a. markedsdialogen.